Kallelse, Verksamhetsberättelse och Verksamhetsplan inför årsstämman 2017

Här hittar du kallelse till Jan Myrdalsällskapets årsstämma 2017, Verksamhetsberättelsen för Jan Myrdalsällskapet 9 april 2016 – 7 april 2017 samt förslag på Verksamhetsplan för 2017-18.

Kallelse till Jan Myrdalsällskapets årsstämma 2017

Tid för årsstämma :

Lördagen den 8 april 2017 kl. 15.15 på Varbergs teater , Engelbrektsgatan 5, Varberg.

Förslag till dagordning:

 1. Årsstämmans öppnande
 2. Fråga om stämman stadgeenligt utlysts
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av mötesfunktionärer ( mötesordförande, sekreterare och 2 justerare/rösträknare)
 5. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse för det gångna verksamhetsåret
 6. Revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret
 7. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhets- och räkenskapsåret
 8. Val av styrelse m.m.
  1. Val av styrelseordförande för två år
  2. Val av tre ordinarie styrelseledamöter för två år
  3. Fyllnadsval av en ordinarie styrelseledamot för ett år
  4. Val av två styrelsesuppleanter för ett år
  5. Val av två ordinarie revisorer och en revisorssuppleant för ett år
  6. Val av tre ledamöter till valberedningen för ett år, varav en sammakallande
 9. Fastställande av nästa års verksamhetsplan och budget
 10. Fastställande av medlemsavgift
 11. Förslag som väckts av styrelsen
 12. Motioner som enskild medlem skriftligen inlämnat senast åtta veckor före årsstämman
 13. Styrelsens förslag till stadgeändring ( se nedan)
 14. Enkla frågor som enskild medlem skriftligen eller muntligen anmält senast två veckor före årsstämman
 15. Övriga frågor
 16. Årsstämman avslutning

Styrelsens årsredovisning samt övriga stämmohandlingar kommer att finnas tillgängliga via hemsidan minst en vecka före årsstämman, och kommer även att finnas tillgängliga vid mötet.

Till punkt 13,Styrelsens förslag till stadgeändring.

Styrelsen föreslår att all text som gäller Lenin och Robespierrepriset stryks i stadgarna.

Det gäller följande text:

2. punkten 5 - stryks

4.1 : ” vid utdelningen av Jan Myrdals stora pris – Leninpriset och Jan Myrdals lilla pris- Robespierrepriset” - stryks

5.3 punkten 7 - stryks

Följande stadgeändring antogs på stämman 2016, och ska tas upp till beslut i andra läsningen.

( det krävs två årsstämmobeslut för en stadgeändring)

I stadgarnas § 2 punkt fem, § 4.1 och § 5.3 ändras ”Jan Myrdals stora pris” och ”Jan Myrdals lilla pris ” till ” Jan Myrdalbibliotekets stora pris” respektive ”Jan Myrdalbibliotekets lilla pris”

 

Verksamhetsberättelse för Jan Myrdalsällskapet 9 april 2016 – 7 april 2017

 

Verksamhetsåret har präglats av det fortsatta arbetet med biblioteket och arkivet på Snidaregatan 20.

Jan Myrdal biblioteket

Katalogiseringen av titlarna i Jan Myrdalbiblioteket i det nationella katalogsystemet Libris har fortsatt under verksamhetsåret. Bokbeståndet ( ca 30 000 st)är i det närmaste fullständigt katalogiserat och vad gäller tidskrifterna ( ca 500 st) så är ca 80 % katalogiserade.

Styrelsen har fattat beslut om IT-investeringar, som möjliggör en digitalisering av arkivet.

Den inköpta utrustningen ska installeras i februari/mars. En manual för scanning av arkivet ska tas fram med hjälp av arkivarierna.

Under verksamhetsåret har medlemmarnas aktiva och friviliga insatser varit helt avgörande i arbetet i biblioteket.

Inventering av konst

Det har påbörjats ett arbete med att katalogisera konstverken i biblioteket.

Besök i biblioteket: Flera studiebesök har gjorts, i större och mindre grupper. Genomgående är besökarna imponerade av biblioteket. Många lämnar också bidrag till insamlingen.

Ett informationsblad till alla som besöker biblioteket har tagits fram. Det innehåller en kort information om vad som finns på biblioteket. Men också en uppmaning till att ge ett bidrag, då allt arbete är frivilligt och oavlönat.

Ett antal forskare och författare har under året börjat utnyttja möjligheten att bo och arbeta i biblioteket.

Jan Myrdalarkivet

Det är för tillfället fyra arkivarier som arbetar i biblioteket. Under året har man i huvudsak arbetat med korrespondens och andra arkivhandlingar. Arbetet med klippen har kommit igång i samband med att skanningsstationerna är uppsatta. Det som nu behövs hjälp med, är att registrera och scanna in arkivet.

Biblioteksinsamlingen

Under hela 2016 gav biblioteksinsamlingen 76 746.51 kr. De två första månaderna 2017 har de kommit in 11 300 kr.

Styrelsen har diskuterat olika sätt att via verksamhet i biblioteket ( seminarier, föreläsningar etc.) och genom att ta ut i förväg fastställda eller frivilliga avgifter vid studiebesök från olika grupper, förstärka ekonomin.

Seminarier

På initiativ av Jan Myrdal arrangerades under hösten/vintern tre seminarier.

Lördagen den 29 oktober - Pariskommunens bilder utifrån boken , När gatan tog mediamakten. 15 deltagare.

Lördagen den 19 november -  Några problem kring den litterära realismen och diskussionen kring Honoré Balzac. 8 deltagare.

Lördagen den 10 december - Populismens historia.  30 deltagare.

Bok- och Biblioteksmässor

Jan Myrdalsällskapet har under året deltagit vid två bokmässor, Göteborg och  Halmstad. Vid båda bokmässorna var Jan Myrdal närvarande.

Bokmässan i Göteborg närvarade vi alla fyra dagarna, den 22:a till den 25:e september.  Bokmässan är en av de stora händelserna i arbetet med att göra biblioteket och Jan Myrdals författarskap känt.

Jan hade tre framträdanden kring boken ” När gatan tog mediemakt.”

Ett stort antal av Jans böcker fanns till försäljning. Vår frågesport blev en stor framgång även detta år, vinnaren fick en hotellvistelse i Varberg med visning av Jan Myrdalbiblioteket.

Arton medlemmar deltog i olika arbetets pass vid vår monter. Det kom att bli en mötesplats för medlemmar och intresserade.

Sällskapet deltog också i Hallands bokmässa. Jan Myrdal och Cecilias Cervin var där.

Jan Myrdal hade planerat att tala om ”När gatan tog mediemakt,” men på begäran från publiken, talade Jan i stället om sin bok Barndom, som ju redan innan den kom ut mötte starkt motstånd.

Montern hade en jämn ström av besökare. Ett antal böcker såldes och sällskapet fick två nya medlemmar.

Inbjudan till Svenska Citroenklubbens Lillcittra-sektions årsmöte i Borensberg.

I slutet av maj 2016 begavs sig Jan Myrdal och Arne Andersson till Borensberg för att delta på Lillcittrasektionens årsmöte. Båda är gamla Lillcittraägare. Jan och Gun reste runt i Afghanistan 1958 i en Lillcittra. Inför ett 50-tal deltagare presenterade Arne

Jan Myrdalsällskapet och därefter berättade Jan om resan i Afghanistan. Han beskrev färder över berg och floder och åtskilliga punkteringar. Resultatet av mötet blev femton sålda böcker. Elva ” Resa i Afghanistan ” och fyra ” När gatan tog mediemakten”. Flera hade egna böcker med sig för att få Jans signering.

Sällskapets hemsida – www.janmyrdalsallskapet.se

På hemsidan har sällskapet löpande publicerat nya texter av Jan Myrdal samt informerat om hans resor, föreläsningar och andra aktiviteter. Redaktör för hemsidan är Anton Honkonen.

Jan Myrdalbibliotekets stora och lilla pris

Inför förra årets val av pristagare uppstod en konflikt mellan styrelsen och Jan Myrdal.

Jan hade invändningar mot styrelsens val av Leninpristagare, och ansåg att styrelsen måste samråda med honom innan beslut fattades. Enligt stadgarna så är det styrelsen som medverkar till och utser pristagare. Konflikten ledde till att Jan Myrdal inte längre ville förknippas med priset. I samförstånd med Jan, föreslogs stämman 2016, att ändra namnet till Jan Myrdalbibliotekets stora och lilla pris. Ett andra beslut ska tas vid årets stämma.

Under hösten fortsatte styrelsen diskussionerna om priset och dess koppling till Jan Myrdalsällskapet. Det är inte sällskapet, utan Lasse Diding som instiftat priserna och står för prissummorna. Sällskapet har getts möjlighet att fatta beslut om pristagare. Mot bakgrund av tidigare konflikter och att Jan Myrdal inte längre vill förknippas med priserna, har styrelsen tillsammans med Lasse Diding, kommit fram till, att Jan Myrdalsällskapet inte längre bör vara med och utse pristagare.

Styrelsen har beslutat att föreslå kommande årsstämma att göra en stadgeändring, som innebär att priserna helt skiljs från Jan Myrdalsällskapet och biblioteket.

 

 

Styrelsen

Under året har styrelsen bestått av Cecilia Cervin, ordförande, Lasse Diding, vice ordförande, Robert Modig, kassör, Jannika Fahlander, sekreterare, Arne Andersson, ledamot, Jenny Tedjeza, ledamot, Mattias Cederholm, ledamot, Per Axelsson, suppleant och Bertil Kilner, suppleant. Vidare har Benny Larsson, arkivarie och Per Arne Skansen ansvarig för Jan Myrdalbiblioteket, varit adjungerade till styrelsen.

Styrelsen har under året hållit sex protokollförda möten, samt däremellan fattat beslut per mejlkorrespondens vid behov.

Vid två tillfällen har Jan Myrdal träffat styrelsen i anslutning till styrelsemötena.

Information till medlemmarna har skett via hemsidan och Nyhetsbrev.

Under året har det varit mycket diskussioner om bibliotekets framtid, prisfrågan, relationen mellan Jan Myrdal och styrelsen, Jan Myrdals boende, om Sällskapet ska drivas i stiftelseform m.m.

I Nyhetsbrevet som skickades 19 april 2016 till medlemmarna, och även lades ut på hemsidan, klargjorde styrelsen sina ställningstaganden och försökte ge en bakgrund till de uppkomna motsättningarna och diskussionerna.

Styrelsen har vid flera tillfällen pekat på hur värdefullt det är att Jan bor i Varberg. Möjligheterna för besökare att träffa Jan, gör biblioteket mer attraktivt att besöka. Jan är också den som besitter all kunskap om vad som finns i biblioteket.

 

Cecilia Cervin                   Lasse Diding                         Robert Modig

Jannika Fahlander              Arne Andersson                     Jenny Tedjeza

Mattias Cederholm             Per Axelsson                            Bertil Kilner

 

Verksamhetsplan för Jan Myrdalsällskapet 2017 fram till årsstämman 2018.

1. En av huvuduppgifterna är ett fortsatt arbete att göra Sällskapet mer känt bland en bredare allmänhet, och att öka medlemsantalet. Sällskapet kommer fortsätta arrangera seminarier. Ta initiativ till och medverka vid föreläsningar och andra framträdanden av Jan Myrdal. Vi ska också efter förmåga se till att Jan Myrdals texter sprids och publiceras.

Den nya styrelsen bör diskutera om man ska uppmärksamma revolutionsåret 1917 på något sätt under året.

2. De IT-investeringar som gjorts, möjliggör att arbetet i biblioteket med digitalisering av arkivet kan påbörjas under kommande verksamhetsår. Arbetet är beroende av  medlemmarnas fortsatta aktiva och frivilliga insatser.

 Katalogiseringen av konstverken i biblioteket fortsätter under verksamhetsåret.

3. Sällskapet ska fortsätta sitt arbete med att göra biblioteket mer känt och öka antalet studiebesök. Studiebesöken är också en viktig del i att få bidrag till biblioteks-insamlingen.

Vi ska aktivt vända oss till författare och forskare och informera om möjligheten att bo och arbeta i biblioteket

4. Sällskapet är anmält till Bok och Biblioteksmässan i Göteborg i höst. Vi har fått anstånd med att betala deltagaravgiften till efter stämman. Den nya styrelsen får besluta om vi har råd att delta eller inte.

5.Under kommande verksamhetsår måste alla goda idéer och förslag på hur vi ska stärka Sällskapets ekonomi beaktas.

Då Sällskapet helt måste förlita sig på frivilligt arbete från medlemmarna, så blir en viktig uppgift för den nya styrelsen, att ta till vara medlemmarnas intresse och möjlighet, att vilja bidra till att stärka och utveckla Sällskapet under kommande verksamhetsår.