Kallelse till årsstämma 2012

Medlemmarna i Jan Myrdalsällskapet kallas härmed till ordinarie årsstämma i Varberg lördag 14 april 2012 på Hotell Gästis kl 16:30.

Rösträtt har medlemmar som betalt avgiften efter förra årets stämma.

Dagordning, verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse, verksamhetsplan och budgetförslag kan beställas en vecka före årsstämman på info @ janmyrdalsallskapet.se och kommer att finnas tillgängliga vid årsstämman i möteslokalen.

Motioner som enskild medlem vill förelägga stämman för beslut ska skriftligen vara inlämnad till styrelsen senast åtta veckor före årsstämman.

Enkla frågor som enskild medlem vill framlägga för stämman ska skriftligen eller muntligen vara anmälda till styrelsen senast två veckor före årsstämman.

Styrelsen kommer att föreslå ändringar i stadgarna på följande punkt: Jan Myrdals lilla pris - Robespierrepriset skrivs in tillsammans med Jan Myrdals stora pris - Leninpriset.
Jan Myrdalsällskapets stadgar finns här:
http://janmyrdalsallskapet.se/saellskapet/item/24-saellskapets-stadgar.html