Vill någon ta upp Assange i konstitutionsutskottet?

Nyhetsbanken.se hade 11 februari 2011 ett brev från Jan Myrdal.

Statsminister Reinfeldts inhopp i fallet Assange är ett "flagrant exempel på det ministerstyre som regeringsformens 12 kap. 2 § skall förhindra", skriver författaren Jan Myrdal till konstitutionsutskottet, skriver Nyhetsbanken i sin ingress.

Till konstitutionsutskottets ledamöter

Under den pågående rättsprocessen i Storbritannien  i det så kallade Assangefallet har statsminister Fredrik Reinfeldt till svensk och internationell press den 8 februari uttalat sig och sagt: "Vi har ett självständigt rättsväsende som i det här fallet dessutom agerat på svensk lagstiftning."

Men den fråga kring vilken det nu rätttsligt förhandlas i London är just huruvida den svenska rättsapparaten  "i det här fallet dessutom agerat på svensk lagstiftning". Något som i hög grad ifrågasatts, inte bara i pressdebatt utan av juridiskt sakkunniga.

Jag nöjer mig med att hänvisa till "Expert report of Brita Sundberg-Wretman":

"4. I am of the opinion that proper procedures, according to Swedish law and stated policy in the National Persecution Manual and other official guidance, have not been followed and that the use of ther EAW in this case is disproporttionate under European law. The handling of this case has been, in my view, improper in a number of respects."

Liksom till "Expert opinion by Sven-Erik Alhem":

"16 /.../To use the European Arrest Warrant without first having tried to arrange an interrogation in England at the earliest possible time via a request for Mutual Legal Assistance from England seems to me to be against the principle of proportionality. /.../In my view, only when it was first shown that it would be impossible to get Assange interrogated in England by using Mutual Legal Assistance from England should an application for  an EAW have been submitted. /.../ 18. I understand that Ms Ny has said that Swedish law prevents her from takingthis course. There is, however, nothing in Swedish law that I know of to prevent a prosecutor from seeking mutual legal assistance to have a subject interviewed."

["4. Jag är av den åsikten att korrekta förfaranden, enligt den svenska lagen och den uttalade policyn i handboken för åtal och andra officiella riktlinjer, inte följts och att användningen av det europeiska arresteringsordern i detta fall är disproportionerligt enligt europeisk lag. Hanteringen av detta ärende har, enligt min mening, varit felaktig i ett antal såväl avseenden"

Sven-Erik Alhem. " 16 /.../ För att använda den europeiska arresteringsordern utan att först ha försökt att ordna en förhör i England vid tidigast möjliga tidpunkt via en begäran om ömsesidig rättslig hjälp från England förefaller mig vara mot proportionalitetsprincipen. /.../ Enligt min mening skulle endast om det först visade sig vara omöjligt att få Assange förhörd i England med hjälp av ömsesidig rättslig hjälp från England en ansökan om en europeisk arresteringsorder ha skickats in. /.../ 18. Jag har uppfattat att Marianne Ny har sagt att den svenska lagstiftningen förhindrar henne från ta denna väg. Det finns dock, Ingenting i svensk lag som jag känner till som hindra en åklagare från att söka rättslig hjälp för att få en person förhörd.". Nyhetsbankens översättningar.]

Detta innebär att statsminister Fredrik Reinfeldts uttalande inför pressen den 8 februari 2011 inte bara utgör ett grovt försök att vilseleda allmänna opinionen utan därtill är ett flagrant exempel på det ministerstyre som regeringsformens 12 kap. 2 § skall förhindra.

Jag förutsätter att någon riksdagsman tar sitt uppdrag på sådant allvar att de reser denna fråga till Konstitutionsutskottet

Jan Myrdal
Skinnskatteberg
20010209